wydrukowane przez http://malopolskie.city-map.pl/city/db/645011020006

Warunki handlowe city-map


Og鏊ne warunki handlowe firmy
city-map Internetmarketing
oraz przy章czonych partner闚 systemowych
dalej zwanych city-map

1 Zawarcie umowy

Umow o u篡tkowanie oferowanych przez city-map us逝g zawiera si poprzez podpisanie zlecenia, dokonanie zlecenia na stworzenie przez city-map prezentacji internetowej, rejestracj w Internecie lub potwierdzenie zlecenia przez city-map. Do przyjmowania zlece upowa積iony jest we w豉snym imieniu ka盥y oddzia autoryzowany umow licencyjn.

2 Zakres us逝g

 1. Zakres oferowanych przez city-map us逝g wynika z og鏊nych warunk闚 handlowych city-map, jak te z opisu systemu, warunk闚 u篡tkowania oraz danych wynikaj鉍ych z wniosk闚 i um闚. Treci zawarte w prezentacjach internetowych s okrelane przez klienta i przez niego potwierdzane na podstawie pisemnej akceptacji podczas podpisania umowy.
 2. Us逝gi webhostingowe city-map dla prezentacji internetowych wykonywane s na podstawie dost瘼nych w Internecie dr鏬 przesy逝 danych.
 3. City-map zastrzega sobie prawo do rozszerzania, zmieniania us逝g oraz do wprowadzania ulepsze. Wszystkie darmowe us逝gi mog by wy章czane w ka盥ym momencie i bez wczeniejszego uprzedzenia. Nie mo瞠 to by podstaw do jakichkolwiek roszcze.
 4. City-map zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian dotycz鉍ych cen bie蕨cych us逝g. Zmiana ceny mo瞠 jednak wej w 篡cie dopiero po zako鎍zeniu ka盥ego pe軟ego roku trwania umowy.
 5. W przypadku rezygnacji regionalnego serwisu z prowadzenia us逝g, wszystkie jego funkcje przejmuje og鏊nokrajowe przedstawicielstwo city-map Polska, w章cznie ze zobowi頊aniami wobec klient闚 wynikaj鉍ymi z zawartych um闚.

3 Obowi頊ki klienta

Klienci s zobowi頊ani do nale篡tego korzystania z us逝g city-map. Rozumie si tu w szczeg鏊noci
a) zakaz przekazywania nadanych hase osobom trzecim
b) obowi頊ek niezw這cznego zg豉szania zauwa穎nych problem闚 lub b喚d闚
c) obowi頊ek przestrzegania zasad ochrony danych i praw autorskich w zwi頊ku z zawartoci prezentacji i u篡waniem danych b璠鉍ych w豉snoci os鏏 trzecich
d) zakaz zamieszczania treci niezgodnych z prawem.

4 Copyright, prawa autorskie

 1. Prawo autorskie zaczyna obowi頊ywa automatycznie w momencie stworzenia projektu prezentacji. Do projektu prezentacji zaliczaj si: oprogramowanie, teksty, zdj璚ia, obrazy, grafiki, filmy i dwi瘯i b璠鉍e autorstwem city-map. W wyniku dzia豉nia prawa osobowego, prawa autorskie nie mog by przekazywane klientom.
 2. Prawa do u篡tkowania projektu prezentacji (kopiowanie i rozpowszechnianie) s na czas trwania umowy w posiadaniu klienta.
 3. Oprogramowanie pozostaje w豉snoci city-map r闚nie po wygani璚iu umowy. Nieograniczone prawa do u篡tkowania tekst闚, zdj耩, obraz闚, grafik, film闚, muzyki i dwi瘯闚 mog by nabyte przez klienta za sum w wysokoci 25 % wartoci danej umowy, pod warunkiem, 瞠 wszelkie oznaczenia wskazuj鉍e city-map jako posiadacza praw autorskich (w szczeg鏊noci copyright i wyznacznik Meta) s usuni皻e.

5 Zerwanie umowy

Umowa zawarta jest na czas nieokrelony. Mo瞠 zosta zerwana przez strony po zako鎍zeniu ka盥ego kolejnego roku trwania umowy, liczonego od daty widniej鉍ej na fakturze. Zawiadomienie o zerwaniu umowy musi zosta dostarczone odbiorcy pisemnie, najpniej na 4 tygodnie przed up造wem ka盥ego kolejnego roku trwania umowy. Wszelkie inne terminy dotycz鉍e zerwania umowy wymagaj zgody city-map.

6 Ograniczona odpowiedzialno

 1. Wyklucza si wnoszenia roszcze dotycz鉍ych zado獘czynienia strat poniesionych w wyniku niedost瘼noci treci, pomy貫k klienta powsta造ch podczas ustalania warunk闚 umowy i niedozwolonych krok闚 przeciwko city-map, jeli nie wyst瘼uje umylne lub ryzykowne dzia豉nie ze strony city-map. To samo dotyczy podwykonawc闚 i wsp馧pracownik闚 city-map.
 2. city-map nie bierze odpowiedzialnoci za pe軟o, zgodno i aktualno informacji przekazywanych na zlecenie klienta. city-map nie odpowiada r闚nie za niezgodne z prawem dzia豉nie os鏏 trzecich, kt鏎e odbywa si z wykorzystaniem oferowanych przez city-map us逝g.
 3. Jeli powsta豉 szkoda nast瘼uje w wyniku zdarzenia spowodowanego np. awari linii w Internecie, obowi頊uj wtedy takie same ustalenia dotycz鉍e odpowiedzialnoci city-map wzgl璠em klienta, co ustalenia istniej鉍e mi璠zy operatorem linii i city-map.

7 Warunki p豉tnoci

 1. Us逝gi jednorazowe p豉tne s przelewem po otrzymaniu faktury. Us逝gi bie蕨ce miesi璚zne p豉tne s miesi璚znie lub rocznie z g鏎y, w formie przelewu lub pobrania z konta. Termin p豉tnoci wszystkich wystawianych przez city-map faktur ustala si na 7 dni. Przy miesi璚znym regulowaniu p豉tnoci stosuje si narzut w wysokoci 5%.
 2. P豉tnoci dokonuje si po podpisaniu umowy i umieszczeniu klienta w Internecie. Inne mo磧iwoci dopuszcza si tylko na podstawie ustale pisemnych.

8 Zw這ka

 1. Jeli dana p豉tno pozostaje nieuregulowana powy瞠j dw鏂h miesi璚y, city-map zastrzega sobie prawo do zawieszenia wiadczonych klientowi us逝g a do ca趾owitego uiszczenia nale積oci. Klient mo瞠 domaga si powrotnej aktywacji dopiero po zap豉cie.
 2. W podanym wy瞠j przypadku dopuszcza si r闚nie mo磧iwo ca趾owitego zerwania umowy z klientem.
 3. city-map zastrzega sobie prawo do naliczania odsetek za zw這k w wysokoci 8% w skali roku.
 4. city-map zastrzega sobie prawo do wnoszenia dalszych roszcze w przypadku powsta貫j zw這ki.

9 Prawa u篡tkownika, zwrot op豉t

 1. Klient mo瞠 wnosi roszczenia tylko w formie dokument闚 posiadaj鉍ych moc prawn. Klientowi przys逝guje prawo do zaniechania uiszczenia nale積oci wy章cznie na podstawie roszcze b璠鉍ych w zgodzie z tekstem umowy.
 2. Za wszelkie opnienia powsta貫 w wyniku dzia豉nia si wy窺zych lub wydarze, kt鏎e w znacznym stopniu utrudniaj lub ca趾owicie uniemo磧iwiaj wykonywanie us逝g przez city-map (takich jak strajki, zarz鉅zenia pa雟twowe, awarie sieci komunikacyjnych innych operator闚), city-map nie ponosi odpowiedzialnoci.
 3. Jeli nast雷i awaria sieci trwaj鉍a d逝瞠j ni dwa tygodnie, klient ma prawo za蕨da zmniejszenia op豉ty miesi璚znej, licz鉍 od momentu powstania awarii do momentu jej usuni璚ia. Przez s這wo awaria rozumie si sytuacj, w kt鏎ej dost瘼 do systemu city-map jest uniemo磧iwiony.
 4. Jeli przyczyna awarii le篡 poza zakresem odpowiedzialnoci city-map, wszelkie roszczenia dotycz鉍e zwrotu koszt闚 s wykluczone.
 5. Jeli przyczyna powstania trwaj鉍ej powy瞠j wymienionego okresu awarii le篡 po stronie city-map lub jej wsp馧pracownik闚, umowa z klientem zostaje bezp豉tnie przed逝穎na o czas trwania awarii, licz鉍 od momentu jej wygani璚ia. Ma to miejsce w przypadku zaistnienia b喚du zale積ego od city-map.

10 Ochrona danych

 1. Dane klienta zamieszczone w city-map nie s poufne i posiadaj zgod na publikacj, je瞠li nie istniej inne ustalenia pisemne.
 2. Ka盥y klient city-map zostaje poinformowany zgodnie z ustaleniami prawa o ochronie danych, 瞠 city-map dokonuje obr鏏ki technicznej jego danych, a tak瞠 informacji wysy豉nych do niego w ramach poczty elektronicznej oraz otrzymanych w formie elektronicznej danych potrzebnych do sporz鉅zenia umowy lub zada wynikaj鉍ych z umowy. Nie istnieje mo磧iwo wykorzystania przez city-map danych do cel闚 nie wynikaj鉍ych z umowy, ani przekazania ich osobom trzecim.

11 Ustalenia ko鎍owe

 1. Powy窺ze og鏊ne warunki handlowe s逝蕨 jako podstawa do zawierania wszelkich um闚 z city-map lub partnerami city-map.
 2. Warunki te wchodz w 篡cie wraz z podpisaniem umowy.
 3. Warunki te uwa瘸 si za wystarczaj鉍e do zawarcia umowy. Og鏊ne warunki handlowe klienta nie s tym samym uwzgl璠nione.
 4. Wszelkie ustalenia odbiegaj鉍e od powy窺zych ustale wymagaj pisemnego potwierdzenia.

12 W豉ciwy s鉅

Jedynym s鉅em w豉ciwym dla wszelkich spor闚 jest s鉅 w豉ciwy dla danego partnera systemowego.

Mapy & Plany miast
szukanie

news …
Najnowsze wpisy
 • Nie znaleziono 瘸dnych aktualnych wpis闚.