wydrukowane przez http://malopolskie.city-map.pl/city/db/645011020006

Warunki handlowe city-map


Og籀lne warunki handlowe firmy
city-map Internetmarketing
oraz przy章czonych partner籀w systemowych
dalej zwanych city-map

1 Zawarcie umowy

Umow礙 o u聶ytkowanie oferowanych przez city-map us糧ug zawiera si礙 poprzez podpisanie zlecenia, dokonanie zlecenia na stworzenie przez city-map prezentacji internetowej, rejestracj礙 w Internecie lub potwierdzenie zlecenia przez city-map. Do przyjmowania zlece簽 upowa聶niony jest we w糧asnym imieniu ka聶dy oddzia糧 autoryzowany umow繒 licencyjn繒.

2 Zakres us糧ug

 1. Zakres oferowanych przez city-map us糧ug wynika z og籀lnych warunk籀w handlowych city-map, jak te聶 z opisu systemu, warunk籀w u聶ytkowania oraz danych wynikaj繒cych z wniosk籀w i um籀w. Treci zawarte w prezentacjach internetowych s繒 okrelane przez klienta i przez niego potwierdzane na podstawie pisemnej akceptacji podczas podpisania umowy.
 2. Us糧ugi webhostingowe city-map dla prezentacji internetowych wykonywane s繒 na podstawie dost礙pnych w Internecie dr籀g przesy糧u danych.
 3. City-map zastrzega sobie prawo do rozszerzania, zmieniania us糧ug oraz do wprowadzania ulepsze簽. Wszystkie darmowe us糧ugi mog繒 by疆 wy糧繒czane w ka聶dym momencie i bez wczeniejszego uprzedzenia. Nie mo聶e to by疆 podstaw繒 do jakichkolwiek roszcze簽.
 4. City-map zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian dotycz繒cych cen bie聶繒cych us糧ug. Zmiana ceny mo聶e jednak wej疆 w 聶ycie dopiero po zako簽czeniu ka聶dego pe糧nego roku trwania umowy.
 5. W przypadku rezygnacji regionalnego serwisu z prowadzenia us糧ug, wszystkie jego funkcje przejmuje og籀lnokrajowe przedstawicielstwo city-map Polska, w糧繒cznie ze zobowi繒zaniami wobec klient籀w wynikaj繒cymi z zawartych um籀w.

3 Obowi繒zki klienta

Klienci s繒 zobowi繒zani do nale聶ytego korzystania z us糧ug city-map. Rozumie si礙 tu w szczeg籀lnoci
a) zakaz przekazywania nadanych hase糧 osobom trzecim
b) obowi繒zek niezw糧ocznego zg糧aszania zauwa聶onych problem籀w lub b糧礙d籀w
c) obowi繒zek przestrzegania zasad ochrony danych i praw autorskich w zwi繒zku z zawartoci繒 prezentacji i u聶ywaniem danych b礙d繒cych w糧asnoci繒 os籀b trzecich
d) zakaz zamieszczania treci niezgodnych z prawem.

4 Copyright, prawa autorskie

 1. Prawo autorskie zaczyna obowi繒zywa疆 automatycznie w momencie stworzenia projektu prezentacji. Do projektu prezentacji zaliczaj繒 si礙: oprogramowanie, teksty, zdj礙cia, obrazy, grafiki, filmy i d顫wi礙ki b礙d繒ce autorstwem city-map. W wyniku dzia糧ania prawa osobowego, prawa autorskie nie mog繒 by疆 przekazywane klientom.
 2. Prawa do u聶ytkowania projektu prezentacji (kopiowanie i rozpowszechnianie) s繒 na czas trwania umowy w posiadaniu klienta.
 3. Oprogramowanie pozostaje w糧asnoci繒 city-map r籀wnie聶 po wygani礙ciu umowy. Nieograniczone prawa do u聶ytkowania tekst籀w, zdj礙疆, obraz籀w, grafik, film籀w, muzyki i d顫wi礙k籀w mog繒 by疆 nabyte przez klienta za sum礙 w wysokoci 25 % wartoci danej umowy, pod warunkiem, 聶e wszelkie oznaczenia wskazuj繒ce city-map jako posiadacza praw autorskich (w szczeg籀lnoci copyright i wyznacznik Meta) s繒 usuni礙te.

5 Zerwanie umowy

Umowa zawarta jest na czas nieokrelony. Mo聶e zosta疆 zerwana przez strony po zako簽czeniu ka聶dego kolejnego roku trwania umowy, liczonego od daty widniej繒cej na fakturze. Zawiadomienie o zerwaniu umowy musi zosta疆 dostarczone odbiorcy pisemnie, najp籀顫niej na 4 tygodnie przed up糧ywem ka聶dego kolejnego roku trwania umowy. Wszelkie inne terminy dotycz繒ce zerwania umowy wymagaj繒 zgody city-map.

6 Ograniczona odpowiedzialno疆

 1. Wyklucza si礙 wnoszenia roszcze簽 dotycz繒cych zado疆uczynienia strat poniesionych w wyniku niedost礙pnoci treci, pomy糧ek klienta powsta糧ych podczas ustalania warunk籀w umowy i niedozwolonych krok籀w przeciwko city-map, jeli nie wyst礙puje umylne lub ryzykowne dzia糧anie ze strony city-map. To samo dotyczy podwykonawc籀w i wsp籀糧pracownik籀w city-map.
 2. city-map nie bierze odpowiedzialnoci za pe糧no疆, zgodno疆 i aktualno疆 informacji przekazywanych na zlecenie klienta. city-map nie odpowiada r籀wnie聶 za niezgodne z prawem dzia糧anie os籀b trzecich, kt籀re odbywa si礙 z wykorzystaniem oferowanych przez city-map us糧ug.
 3. Jeli powsta糧a szkoda nast礙puje w wyniku zdarzenia spowodowanego np. awari繒 linii w Internecie, obowi繒zuj繒 wtedy takie same ustalenia dotycz繒ce odpowiedzialnoci city-map wzgl礙dem klienta, co ustalenia istniej繒ce mi礙dzy operatorem linii i city-map.

7 Warunki p糧atnoci

 1. Us糧ugi jednorazowe p糧atne s繒 przelewem po otrzymaniu faktury. Us糧ugi bie聶繒ce miesi礙czne p糧atne s繒 miesi礙cznie lub rocznie z g籀ry, w formie przelewu lub pobrania z konta. Termin p糧atnoci wszystkich wystawianych przez city-map faktur ustala si礙 na 7 dni. Przy miesi礙cznym regulowaniu p糧atnoci stosuje si礙 narzut w wysokoci 5%.
 2. P糧atnoci dokonuje si礙 po podpisaniu umowy i umieszczeniu klienta w Internecie. Inne mo聶liwoci dopuszcza si礙 tylko na podstawie ustale簽 pisemnych.

8 Zw糧oka

 1. Jeli dana p糧atno疆 pozostaje nieuregulowana powy聶ej dw籀ch miesi礙cy, city-map zastrzega sobie prawo do zawieszenia wiadczonych klientowi us糧ug a聶 do ca糧kowitego uiszczenia nale聶noci. Klient mo聶e domaga疆 si礙 powrotnej aktywacji dopiero po zap糧acie.
 2. W podanym wy聶ej przypadku dopuszcza si礙 r籀wnie聶 mo聶liwo疆 ca糧kowitego zerwania umowy z klientem.
 3. city-map zastrzega sobie prawo do naliczania odsetek za zw糧ok礙 w wysokoci 8% w skali roku.
 4. city-map zastrzega sobie prawo do wnoszenia dalszych roszcze簽 w przypadku powsta糧ej zw糧oki.

9 Prawa u聶ytkownika, zwrot op糧at

 1. Klient mo聶e wnosi疆 roszczenia tylko w formie dokument籀w posiadaj繒cych moc prawn繒. Klientowi przys糧uguje prawo do zaniechania uiszczenia nale聶noci wy糧繒cznie na podstawie roszcze簽 b礙d繒cych w zgodzie z tekstem umowy.
 2. Za wszelkie op籀顫nienia powsta糧e w wyniku dzia糧ania si糧 wy聶szych lub wydarze簽, kt籀re w znacznym stopniu utrudniaj繒 lub ca糧kowicie uniemo聶liwiaj繒 wykonywanie us糧ug przez city-map (takich jak strajki, zarz繒dzenia pa簽stwowe, awarie sieci komunikacyjnych innych operator籀w), city-map nie ponosi odpowiedzialnoci.
 3. Jeli nast繒pi awaria sieci trwaj繒ca d糧u聶ej ni聶 dwa tygodnie, klient ma prawo za聶繒da疆 zmniejszenia op糧aty miesi礙cznej, licz繒c od momentu powstania awarii do momentu jej usuni礙cia. Przez s糧owo awaria rozumie si礙 sytuacj礙, w kt籀rej dost礙p do systemu city-map jest uniemo聶liwiony.
 4. Jeli przyczyna awarii le聶y poza zakresem odpowiedzialnoci city-map, wszelkie roszczenia dotycz繒ce zwrotu koszt籀w s繒 wykluczone.
 5. Jeli przyczyna powstania trwaj繒cej powy聶ej wymienionego okresu awarii le聶y po stronie city-map lub jej wsp籀糧pracownik籀w, umowa z klientem zostaje bezp糧atnie przed糧u聶ona o czas trwania awarii, licz繒c od momentu jej wygani礙cia. Ma to miejsce w przypadku zaistnienia b糧礙du zale聶nego od city-map.

10 Ochrona danych

 1. Dane klienta zamieszczone w city-map nie s繒 poufne i posiadaj繒 zgod礙 na publikacj礙, je聶eli nie istniej繒 inne ustalenia pisemne.
 2. Ka聶dy klient city-map zostaje poinformowany zgodnie z ustaleniami prawa o ochronie danych, 聶e city-map dokonuje obr籀bki technicznej jego danych, a tak聶e informacji wysy糧anych do niego w ramach poczty elektronicznej oraz otrzymanych w formie elektronicznej danych potrzebnych do sporz繒dzenia umowy lub zada簽 wynikaj繒cych z umowy. Nie istnieje mo聶liwo疆 wykorzystania przez city-map danych do cel籀w nie wynikaj繒cych z umowy, ani przekazania ich osobom trzecim.

11 Ustalenia ko簽cowe

 1. Powy聶sze og籀lne warunki handlowe s糧u聶繒 jako podstawa do zawierania wszelkich um籀w z city-map lub partnerami city-map.
 2. Warunki te wchodz繒 w 聶ycie wraz z podpisaniem umowy.
 3. Warunki te uwa聶a si礙 za wystarczaj繒ce do zawarcia umowy. Og籀lne warunki handlowe klienta nie s繒 tym samym uwzgl礙dnione.
 4. Wszelkie ustalenia odbiegaj繒ce od powy聶szych ustale簽 wymagaj繒 pisemnego potwierdzenia.

12 W糧aciwy s繒d

Jedynym s繒dem w糧aciwym dla wszelkich spor籀w jest s繒d w糧aciwy dla danego partnera systemowego.

Mapy & Plany miast
szukanie

news …
Najnowsze wpisy
 • Nie znaleziono 瘸dnych aktualnych wpis闚.