wydrukowane przez https://malopolskie.city-map.pl/city/db/645011020006

Warunki handlowe city-map


Og鏊ne warunki handlowe firmy
city-map Internetmarketing
oraz przyłączonych partner闚 systemowych
dalej zwanych city-map

1 Zawarcie umowy

Umowę o użytkowanie oferowanych przez city-map usług zawiera się poprzez podpisanie zlecenia, dokonanie zlecenia na stworzenie przez city-map prezentacji internetowej, rejestrację w Internecie lub potwierdzenie zlecenia przez city-map. Do przyjmowania zleceń upoważniony jest we własnym imieniu każdy oddział autoryzowany umową licencyjną.

2 Zakres usług

 1. Zakres oferowanych przez city-map usług wynika z og鏊nych warunk闚 handlowych city-map, jak też z opisu systemu, warunk闚 użytkowania oraz danych wynikających z wniosk闚 i um闚. Treści zawarte w prezentacjach internetowych są określane przez klienta i przez niego potwierdzane na podstawie pisemnej akceptacji podczas podpisania umowy.
 2. Usługi webhostingowe city-map dla prezentacji internetowych wykonywane są na podstawie dostępnych w Internecie dr鏬 przesyłu danych.
 3. City-map zastrzega sobie prawo do rozszerzania, zmieniania usług oraz do wprowadzania ulepszeń. Wszystkie darmowe usługi mogą by wyłączane w każdym momencie i bez wcześniejszego uprzedzenia. Nie może to by podstawą do jakichkolwiek roszczeń.
 4. City-map zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian dotyczących cen bieżących usług. Zmiana ceny może jednak wejś w życie dopiero po zakończeniu każdego pełnego roku trwania umowy.
 5. W przypadku rezygnacji regionalnego serwisu z prowadzenia usług, wszystkie jego funkcje przejmuje og鏊nokrajowe przedstawicielstwo city-map Polska, włącznie ze zobowiązaniami wobec klient闚 wynikającymi z zawartych um闚.

3 Obowiązki klienta

Klienci są zobowiązani do należytego korzystania z usług city-map. Rozumie się tu w szczeg鏊ności
a) zakaz przekazywania nadanych haseł osobom trzecim
b) obowiązek niezwłocznego zgłaszania zauważonych problem闚 lub błęd闚
c) obowiązek przestrzegania zasad ochrony danych i praw autorskich w związku z zawartością prezentacji i używaniem danych będących własnością os鏏 trzecich
d) zakaz zamieszczania treści niezgodnych z prawem.

4 Copyright, prawa autorskie

 1. Prawo autorskie zaczyna obowiązywa automatycznie w momencie stworzenia projektu prezentacji. Do projektu prezentacji zaliczają się: oprogramowanie, teksty, zdjęcia, obrazy, grafiki, filmy i dźwięki będące autorstwem city-map. W wyniku działania prawa osobowego, prawa autorskie nie mogą by przekazywane klientom.
 2. Prawa do użytkowania projektu prezentacji (kopiowanie i rozpowszechnianie) są na czas trwania umowy w posiadaniu klienta.
 3. Oprogramowanie pozostaje własnością city-map r闚nież po wygaśnięciu umowy. Nieograniczone prawa do użytkowania tekst闚, zdję, obraz闚, grafik, film闚, muzyki i dźwięk闚 mogą by nabyte przez klienta za sumę w wysokości 25 % wartości danej umowy, pod warunkiem, że wszelkie oznaczenia wskazujące city-map jako posiadacza praw autorskich (w szczeg鏊ności copyright i wyznacznik Meta) są usunięte.

5 Zerwanie umowy

Umowa zawarta jest na czas nieokreślony. Może zosta zerwana przez strony po zakończeniu każdego kolejnego roku trwania umowy, liczonego od daty widniejącej na fakturze. Zawiadomienie o zerwaniu umowy musi zosta dostarczone odbiorcy pisemnie, najpźniej na 4 tygodnie przed upływem każdego kolejnego roku trwania umowy. Wszelkie inne terminy dotyczące zerwania umowy wymagają zgody city-map.

6 Ograniczona odpowiedzialnoś

 1. Wyklucza się wnoszenia roszczeń dotyczących zadoś獘czynienia strat poniesionych w wyniku niedostępności treści, pomyłek klienta powstałych podczas ustalania warunk闚 umowy i niedozwolonych krok闚 przeciwko city-map, jeśli nie występuje umyślne lub ryzykowne działanie ze strony city-map. To samo dotyczy podwykonawc闚 i wspłpracownik闚 city-map.
 2. city-map nie bierze odpowiedzialności za pełnoś, zgodnoś i aktualnoś informacji przekazywanych na zlecenie klienta. city-map nie odpowiada r闚nież za niezgodne z prawem działanie os鏏 trzecich, kt鏎e odbywa się z wykorzystaniem oferowanych przez city-map usług.
 3. Jeśli powstała szkoda następuje w wyniku zdarzenia spowodowanego np. awarią linii w Internecie, obowiązują wtedy takie same ustalenia dotyczące odpowiedzialności city-map względem klienta, co ustalenia istniejące między operatorem linii i city-map.

7 Warunki płatności

 1. Usługi jednorazowe płatne są przelewem po otrzymaniu faktury. Usługi bieżące miesięczne płatne są miesięcznie lub rocznie z g鏎y, w formie przelewu lub pobrania z konta. Termin płatności wszystkich wystawianych przez city-map faktur ustala się na 7 dni. Przy miesięcznym regulowaniu płatności stosuje się narzut w wysokości 5%.
 2. Płatności dokonuje się po podpisaniu umowy i umieszczeniu klienta w Internecie. Inne możliwości dopuszcza się tylko na podstawie ustaleń pisemnych.

8 Zwłoka

 1. Jeśli dana płatnoś pozostaje nieuregulowana powyżej dw鏂h miesięcy, city-map zastrzega sobie prawo do zawieszenia świadczonych klientowi usług aż do całkowitego uiszczenia należności. Klient może domaga się powrotnej aktywacji dopiero po zapłacie.
 2. W podanym wyżej przypadku dopuszcza się r闚nież możliwoś całkowitego zerwania umowy z klientem.
 3. city-map zastrzega sobie prawo do naliczania odsetek za zwłokę w wysokości 8% w skali roku.
 4. city-map zastrzega sobie prawo do wnoszenia dalszych roszczeń w przypadku powstałej zwłoki.

9 Prawa użytkownika, zwrot opłat

 1. Klient może wnosi roszczenia tylko w formie dokument闚 posiadających moc prawną. Klientowi przysługuje prawo do zaniechania uiszczenia należności wyłącznie na podstawie roszczeń będących w zgodzie z tekstem umowy.
 2. Za wszelkie opźnienia powstałe w wyniku działania sił wyższych lub wydarzeń, kt鏎e w znacznym stopniu utrudniają lub całkowicie uniemożliwiają wykonywanie usług przez city-map (takich jak strajki, zarządzenia państwowe, awarie sieci komunikacyjnych innych operator闚), city-map nie ponosi odpowiedzialności.
 3. Jeśli nastąpi awaria sieci trwająca dłużej niż dwa tygodnie, klient ma prawo zażąda zmniejszenia opłaty miesięcznej, licząc od momentu powstania awarii do momentu jej usunięcia. Przez słowo awaria rozumie się sytuację, w kt鏎ej dostęp do systemu city-map jest uniemożliwiony.
 4. Jeśli przyczyna awarii leży poza zakresem odpowiedzialności city-map, wszelkie roszczenia dotyczące zwrotu koszt闚 są wykluczone.
 5. Jeśli przyczyna powstania trwającej powyżej wymienionego okresu awarii leży po stronie city-map lub jej wspłpracownik闚, umowa z klientem zostaje bezpłatnie przedłużona o czas trwania awarii, licząc od momentu jej wygaśnięcia. Ma to miejsce w przypadku zaistnienia błędu zależnego od city-map.

10 Ochrona danych

 1. Dane klienta zamieszczone w city-map nie są poufne i posiadają zgodę na publikację, jeżeli nie istnieją inne ustalenia pisemne.
 2. Każdy klient city-map zostaje poinformowany zgodnie z ustaleniami prawa o ochronie danych, że city-map dokonuje obr鏏ki technicznej jego danych, a także informacji wysyłanych do niego w ramach poczty elektronicznej oraz otrzymanych w formie elektronicznej danych potrzebnych do sporządzenia umowy lub zadań wynikających z umowy. Nie istnieje możliwoś wykorzystania przez city-map danych do cel闚 nie wynikających z umowy, ani przekazania ich osobom trzecim.

11 Ustalenia końcowe

 1. Powyższe og鏊ne warunki handlowe służą jako podstawa do zawierania wszelkich um闚 z city-map lub partnerami city-map.
 2. Warunki te wchodzą w życie wraz z podpisaniem umowy.
 3. Warunki te uważa się za wystarczające do zawarcia umowy. Og鏊ne warunki handlowe klienta nie są tym samym uwzględnione.
 4. Wszelkie ustalenia odbiegające od powyższych ustaleń wymagają pisemnego potwierdzenia.

12 Właściwy sąd

Jedynym sądem właściwym dla wszelkich spor闚 jest sąd właściwy dla danego partnera systemowego.

Mapy & Plany miast
szukanie

news …
Najnowsze wpisy
 • Nie znaleziono 瘸dnych aktualnych wpis闚.